Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Augustenborg Storkelaug med hjemsted på Bleshøjmølle 21, 6440 Augustenborg.

§ 2 Formål
Laugets formål er at skabe og vedligeholde gode biotoper for storken, og sørge for bolig til et eller flere storkepar. Der holdes normalt kun generalforsamling en gang om året. I det daglige arbejde udgør bestyrelsen foreningens ledelse og handler på hele foreningens vegne.

§ 3 Medlemmer
Lauget består af medlemmer. Som medlemmer kan optages personer der har betalt kontingent, og som kan tilslutte sig laugets formål og vedkende sig nærværende vedtægter.

§ 4 Generalforsamlingen
Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i februar/marts.
Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Nye medlemmer
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen medlemmer finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af laugets medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 4 personer og vælges blandt laugets medlemmer af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger formand og næstformand (sekretær, kasserer m.fl.) blandt bestyrelsens medlemmer. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 Økonomi
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling
Foreningens regnskabsår er kalenderåret
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling

§ 7 Vedtægts ændringer
Vedtægts ændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling stemmer herfor.

§ 8 Opløsning
Augustenborg Storkelaug kan opløses, når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling stemmer herfor.